Privacy anno 2018, wat gaat er veranderen?

 

De huidige privacywet gaat op de schop! Vanaf 25 mei 2018 komt er een privacywetgeving die geldig is in de gehele Europese Unie. Als lidstaat geldt de nieuwe Algemene verordening gegevensbeschemring (AVG) vanaf dan ook voor Nederland. Vanaf die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),na 12 jaar, niet meer geldig.

Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe privacywet

Voor bedrijven heeft de nieuwe privacywet een aantal (grote) gevolgen. Door de komst van de nieuwe wet hebben bedrijven die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. zo moeten bedrijven bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens veranderen de volgen zaken voor bedrijven:

  • de verwerking van persoonsgegevens hoeft niet meer gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

  • sommige bedrijven zijn verplicht om een zgn. functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Deze persoon moet, binnen het bedrijf, toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG.  Overheidsinstanties en publieke organisaties, organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen en bedrijven die grootschalig bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is zijn altijd verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

  • verplicht om een data protection impact assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren. Een dergelijke beoordeling is  verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de personen van wie het bedrijf de persoonsgegevens verwerkt.

  • Bedrijven hebben een (grotere) verantwoordingsplicht. Bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden om aan te tonen dat zij voldoen aan de (nieuwe) privacywet. Welke verplichtingen de AVG ten aanzien van de verantwoordingsplicht met zich mee brengen kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Privacyrechten worden versterkt en uitgebreid.

  • Nieuwe eisen aan verwerkersovereenkomst. Als u gebruik maakt van de diensten van een bewerker dan moet u een aantal zaken vastleggen in een verwerkersovereenkomst. Bekijk de eisen.

  • Recht van vergetelheid. Het recht van vergetelheid houdt in dat een bedrijf in bepaalde situaties de persoonsgegevens op verzoek moet wissen als de persoon van wie de persoonsgegevens wordt verwerkt daar om vraagt.

De AVG geldt voor alle bedrijven, dus ook voor (kleine) mkb’ers en zzp’ers die persoonsgegevens verwerken.

In 10 stappen voorbereiden op de nieuwe privacywet

De wet gaat in op 25 mei 2018. Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de komst van deze nieuwe wet zodat ze op tijd klaar zijn voor de AVG. Om u hierbij  op weg te
helpen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. U kunt het stappenplan gratis downloaden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle ondernemers die persoonsgegevens verwerken doen er verstandig aan om zich nu goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe wetgeving. Voldoet een ondernemer niet aan de nieuwe Europese regels dan bedraagt de maximale boete 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse (wereldwijde) omzet.

Vragen of aanvullingen? Plaats dan een reactie!

 

Privacy anno 2018, wat gaat er veranderen?

Geef een reactie

Schuiven naar boven