Algemene voorwaarden GJA

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. 

Download onze  algemene voorwaarden . Om onze algemene voorwaarden te downloaden heeft u een  Adobe Reader  nodig.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. GJA: GJA de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer: 53880714      

2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met GJA aangaat, een opdracht versterkt, gebruik maakt van de diensten van GJA, een abonnement heeft van aan wie GJA een offerte heeft afgegeven deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.      

3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen GJA en de opdrachtgever.      

4. Diensten: alle diensten die GJA in het kader van de overeenkomst / opdracht en / of het preventie abonnement tussentijdse.      

5.        Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, van die door GJA uit anderen, direct verband houden met de overeenkomst van offerte, worden verricht.

6.        Juridisch abonnement: het abonnement dat GJA aangebodent.

7.        Bescheiden: alle deur van de opdrachtgever aan GJA ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, almede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door GJA vervaardigde zaken, waardoor documenten, (gerechtelijke) stukken of gegevensdragers.

8.        Algemene voorwaarden: de aldus algemene voorwaarden.

9.        Overeenkomst cq opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en GJA, conform het bepaalde in de overeenkomst en / of opdrachtbevestiging.

10.    Website: website van GJA www.gielenjuridischadvies.nl 


Artikel 2: Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, bestellingen via de website, offertes of abonnementen.

2.        Het door de opdrachtgever zonder commentaar geplaatst en behouden van een offerte, overeenkomst van een opdrachtbevestiging waarop deze algemene voorwaarden wordt geplaatst, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3.        Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet geldig. De toepassingselijkheid daarvan wordt door GJA weergegeven van de hand gewezen.

4.        Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen de opdrachtgever en GJA onverwijld vervangen worden een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

5.        Onduidelijkheden over de uitleg van inhoud van één van meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, diende te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.       Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.       Indien GJA niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat GJA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

8.        GJA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de alduserde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en / of abonnement van GJA gebruikt maakt. 

 

Artikel 3: Offertes

1.        Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij GJA anders vermeld

2.        Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, dan kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

4.        Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan toegestaan GJA het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

5.        GJA kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing van verschrijving bevat.

6.        Een samengestelde prijsopgave verplicht GJA niet tot het uitvoeren van een deel van de opdracht tegen een deel deel van de opgegeven prijs.

7.        Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is GJA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GJA anders vermeld.

8.        Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4: Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

1.        GJA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten van de overeenkomst te ontbinden indien:

       opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en / of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

       GJA na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

       Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdelijke of volledig betaald;

       Eén van de partijen komt te overlijden;

       GJA haar onderneming staakt.

2.        Indien GJA tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die hierdoor ontstaan.

3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle reacties van GJA op de opdrachtgever direct opeisbaar.


Artikel 5: (totstandkoming) Overeenkomst

1.        Een overeenkomst tussen GJA en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging van de overeenkomst ondertekent en GJA de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging van overeenkomst heeft aanvaard. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt ook daaronder.

2.        Ook is sprake van een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bestelling plaatst via de website van GJA plaatst.

3.        Ook is sprake van een overeenkomst indien GJA op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden.

4.        Indien GJA een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. GJA heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten ontvangen zij de aanbetaling van opdrachtgever ontvangen ontvangen.

5.        Alleen aangekondigde afspraken van toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.

6.        GJA is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

7.        De overeenkomst tussen GJA en de opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen vermeld en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.        Is voor de uitvoering van levering van bepaalde werkzaamheden en / of diensten een termijn aangeboden van opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, GJA schriftelijk in gebreke te stellen. GJA dient ook een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

1.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst aangebracht dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen van aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in akkoord overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2.        Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GJA een verzoek tot wijziging, aanvulling van intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. GJA heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

3.        Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de betrokken van de uitvoering beïnvloed worden beïnvloed. GJA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.        Indien de wijziging van aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GJA de opdrachtgever van van in inlichten.

5.        Eventuele extra herzieningen worden door GJA apart in rekening gebracht.

6.        Indien de wijziging van aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan GJA kunnen worden toegerekend, dan zal GJA geen meerkosten in rekening brengen.


Artikel 7: Uitvoering en levering opdrachten

1.        Alle diensten worden door GJA uitgevoerd naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstige de eisen van goed vakmanschap.

2.        Ten aanzien van de voorgestelde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van GJA.

3.        De opdracht en bijbehorende werkzaamheden worden naar eigen inzicht uitgevoerd.

4.        Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft GJA het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

5.        Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of overeengekomen is, stelt opdrachtgever op zijn locatie aan Lubert.nl kosteloos een werkruimte en gewenste faciliteiten ter beschikking.

6.        GJA heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus deel gedeelte afzonderlijke te factureren.

7.        Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan GJA de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase werkende opschorten waardoor de opdrachtgever de volgende fase goedgekeurd heeft.

8.        GJA zal bij voorkeur opgestelde / aangepaste juridische stukken, documenten enz ter goedkeuring toesturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen zijn feedback, herzieningen etc. aan GJA kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet van niet tijdig een vorm van tegenbericht aan GJA heeft gegeven, dan is sprake van levering en zal GJA overgaan tot facturering. 

9.        Wanneer een levering onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste informatie van onvolledige informatie van de zijde van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever de levering niet op die gronden weigeren.


Artikel 8: Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

1.        Opdrachtgever dienst alle gegevens, informatie en bescheiden, welke GJA overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, voorlopig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van GJA te stellen.

2.        Indien de bedoelde gegevens / informatie niet tijdig aan GJA zijn verstrekt, dan heeft GJA het recht van uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of van de uitstel van vertraging voorvloeiende extra kosten van meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.        GJA is te nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan veroorzaakt GJA is uit gegaan van door de opdrachtgever afgegeven onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1.        Het is opdrachtgever verboden die producten, begrepen begrepen maar niet beperkt tot genoemde, adviezen, (model) contracten, rapporten van GJA, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te Verstrekken.

2.        Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaald GJA zich op de rechten van de auteurswet.


Artikel 10: Tarief / honorarium

1.        Het tarief van GJA is gebaseerd op het uurtarief van GJA, vermeerderd met aanvullende aanvullende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd.

2.        Bijkomende kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, uitreksels van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basisadministratie, aangetekende verzending, gerechtskosten en / of griffiekosten worden apart gefactureerd, eventuele partijen anders zijn overeengekomen.

3.        Indien voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf ingestelde vaste prijs is afgesproken, en het verlenen van die diensten lijdt tot extra werkzaamheden, die redelijkerwijs niet voorgesteld te kunnen worden onder de vaste prijs te vallen, dan worden die apart gefactureerd. GJA zal opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.

4.        GJA heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht van de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten toekomstige opdrachtgever een deur GJA naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel zekerheid Zeker heeft gesteld.

5.        Het honorarium van GJA, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, uiteindelijk opdrachtgever en GJA andere afspraken gemaakt.

6.        Over alle deur opdrachtgever aan GJA toegekende bedragen wordt omzetbelasting (21%) afzonderlijke in rekening gebracht.


Artikel 11: Betaling en incassokosten

1.        Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een deur GJA aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.        GJA verstuurt haar facturen per e-mail.

3.        Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan GJA betaling in termijnen verlangen.

4.        GJA is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de opdrachtgever de aanbetaling binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan heeft.

5.        Facturen worden binnen 14 dagen nadat de opdracht is geleverd cq wordt uitgevoerd van de betreffende stukken aan de opdrachtgever verstrekt zijn. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig reageert op aangeleverde stukken van de uitvoering van de opdracht is GJA gerechtigd haar werkzaamheden te factureren.

6.        Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.        Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van lid 4 bepaalde termijn heeft betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft GJA het recht, zonder specifieke ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde totale de wettelijke rente ad 1% per maand in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening.

8.        Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

9.       De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totale factuurbedrag met een minimum van € 40, -.

10.    Indien GJA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijke waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever. Evenals veroorzaakte gerechtelijke – en executiekosten.

11.    De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten positieve rente verschuldigd.

12.    GJA heeft een retentierecht op alle zich onder haar gecreëerde gegevens, papieren, goederen enz. Tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan GJA verschuldigd is heeft voldaan.

13.    Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij GJA open staan.

14.    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 12: Klachtenregeling

1.        Klachten over de verrichte werkzaamheden en / of de dien schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na dagtekening van de stukken van factuur dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien verklaring van de verklaring dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GJA kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt uiteindelijk aangenomen de verrichte werkzaamheden en / of facturen te hebben geaccepteerd.

2.        Indien een klacht gegrond is, dan heeft GJA de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen van het opnieuw van verbeteren van de afgekeurde stukken cq werkzaamheden.

 

Artikel 13: Geheimhouding en exclusiviteit

1.        GJA is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2.        Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, aldus begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale en internationale regelgeving met besproken strekking. GJA een geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van GJA.

3.        Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is GJA niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd opgesteld. Hier wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval dat GJA voor zichzelf veroorzaakt in een tucht-, civiele – van strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

4.        GJA en de opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 14: Overmacht

1.        GJA is niet onderhouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij passend gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch toestemming de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer eisen opvattingen voor haar rekening komt.

2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien van onvoorzien, waarop GJA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GJA niet in staat is haar verplichtingen na te komen . Werkstakingen in het bedrijf van GJA of van derden daaronder begrepen.

3.        GJA heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GJA haar verbintenis had moeten nakomen.

4.        GJA heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als GJA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd, dan heeft GJA het recht om het riet nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke verklaring.

5.        De opdrachtgever heeft na de kennisgeving dat sprake is van overmacht aan de zijde van GJA het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

6.        GJA is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij haar leveranciers, de postdienst van telefoondienst van stroomuitval.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1.        De aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2.        GJA is niet aansprakelijk voor schade van weke aard ook, die ontstaan is waardoor GJA is uitgegaan van door namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of informatie.

3.        GJA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.        Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend verstaan:

       Redelijke kosten ter aanduiding van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de betreffende betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

       Eventuele redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van GJA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GJA toegerekend kunnen worden;

       Redelijke kosten, die gemaakt zijn ter voorkoming van beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.        GJA is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaand:

       Gevolgschade;

       Gederfde winst;

       Gemiste kansen;

       Gemiste besparingen;

       Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.

6.        De aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot maximale het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de bestelling waarvoor de aansprakelijkheid heeft.

7.       GJA is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegde van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens de opdrachtgever, GJA of derden.

8.       Is de schade en/of fout ontstaan doordat de opdrachtgever aan GJA onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is GJA voor de ontstane schade te nimmer aansprakelijk.

9.       Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij GJA te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.   GJA is te nimmer aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

11.   De beperkingen van dit artikel gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GJA.

 

Artikel 16: Juridisch Abonnement

1.       Dit artikel is  van toepassing op het juridisch abonnement van GJA.

2.       Na de (online) aanvraag van een juridisch abonnement ontvangt  opdrachtgever van GJA een schriftelijke bevestigingsbrief via de post of per e-mail, hierin staat de aanvang van het juridisch abonnement.

3.       Het juridisch abonnement komt tot stand na schriftelijke acceptatie door GJA en treedt in werking na ontvangst van de aanmelding.

4.       Vanaf de vorig lid genoemde datum heeft opdrachtgever het recht op:

       onbeperkt juridisch advies op basis van fair use via e-mail, telefonisch en/of WhatsApp;

       Korting op (uur)tarief excl. Btw en bijkomende kosten bij werkzaamheden die buiten het abonnement vallen;

       Gratis Juridische risicoscan van het bedrijf van de opdrachtgever;

       Uitgebreid telefonisch intakegesprek met een jurist;

5.       Bij een verzoek om juridisch advies tracht GJA deze binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Deze termijn is indicatief. Een overtreding van deze termijn geeft opdrachtgever niet het recht op een  schadevergoeding of beëindiging van het abonnement.

6.       GJA zal bij de beantwoording van vragen de uiterste zorgvuldigheid betrachten. GJA wijst echter op het feit, dat aan de beantwoording van de (rechts)vragen geen onderzoek van dossiers, rechtspraak, literatuur, opstellen correspondentie, algemene voorwaarden, aanvragen uitkeringen, toeslagen, beroep en bezwaarschriften ten grondslag ligt. Indien de beantwoording van de (rechts)vragen dit wel met zich meebrengt, dan geeft dit abonnement opdrachtgever recht op een gereduceerd uurtarief exclusief BTW en bijkomend kosten

7.       Werkzaamheden buiten het abonnement worden na overleg en in opdracht van de opdrachtgever volgens het geldende uurtarief alsmede de voor de uitvoering noodzakelijke bijkomende kosten in rekening gebracht. GJA stelt opdrachtgever voordat een zaak in behandeling wordt genomen van dat uurtarief op de hoogte.

8.       GJA stuurt (in afwijking van deze algemene voorwaarden) alvorens tot nadere dossierwerkzaamheden over te gaan, een voorschotnota die per omgaande dient te worden voldaan. Pas na betaling zal overgegaan worden tot de desbetreffende dossierwerkzaamheden.

9.       GJA behoudt zich het recht voor om het abonnement met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen, indien de opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het preventie abonnement en/of niet tijdig het abonnementsgeld voldoet.

10.   GJA is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van het abonnement zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever (inhoudelijk) te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook voor lopende abonnementen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. GJA zal opdrachtgever per e-mail informeren over deze wijzigingen.

11.   Veranderingen van adres, telefoonnummer of andere relevante wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan GJA. GJA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste gegevens van de opdrachtgever.

12.   Het abonnement kan met een gratis periode van 30 dagen starten. Doel van deze gratis periode is om nieuwe opdrachtgevers de kans te geven kennis te maken met het abonnement. Aan het einde van de gratis periode wordt het abonnement automatisch omgezet naar een betaald abonnement, tenzij opdrachtgever het abonnement binnen deze 30 dagen per e-mail of per post opzegt.

13.   Opdrachtgever gaat het abonnement aan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van 1 maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 maand. Het abonnement is iedere maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk via de e-mail of per post te geschieden. Als opzegdatum geldt de dag dat GJA de opzegging ontvangen heeft.  Nadat opdrachtgever het abonnement heeft opgezegd, behoud hij toegang tot de voordelen van het abonnement tot het einde van het abonnement. Er volgt geen terugbetaling of crediteringen. 

14.   Facturering van het abonnement geschiedt vooraf per maand of per jaar.   

15.   In afwijking van de algemene voorwaarden behoudt GJA zich het recht om de vergoeding te wijzigen. Indien dit echter verhogingen van meer dan 10% betreft, kan de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot tariefsverhoging het juridische abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

16.   Iedere aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot het abonnementsbedrag van de afgelopen 3 maanden. De aansprakelijkheid van GJA is omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.

 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en GJA is het Nederlands recht van toepassing.

2.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.       Alle geschillen die niet onderling beslechten kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar GJA gevestigd is.

 

Schuiven naar boven