Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en abonnementen.

Download onze algemene voorwaarden. Om onze algemene voorwaarden te downloaden heeft u een Adobe Reader nodig.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. GJA: de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer: 53880714.
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met GJA aangaat, een opdracht versterkt, gebruik maakt van de diensten van GJA, een abonnement heeft of aan wie GJA een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen GJA en de opdrachtgever.
 4. Diensten: alle diensten die GJA in het kader van de overeenkomst/opdracht en/of het abonnement uitvoert.
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door GJA uit anderen hoofde, direct verband houden met de overeenkomst of offerte, worden verricht.
 6. Juridisch abonnement: het abonnement dat GJA aanbiedt.
 7. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan GJA ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, almede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door GJA vervaardigde zaken, waaronder documenten, (gerechtelijke) stukken of gegevensdragers.
 8. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 9. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en GJA, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
 10. Website: website van GJA toegankelijk via: gielenjuridischadvies.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, bestellingen via de website, offertes en abonnementen.
 2. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door GJA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen de opdrachtgever en GJA onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien GJA niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat GJA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. GJA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of abonnement van GJA gebruikt maakt.

Artikel 3: Offertes

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij GJA anders aangeeft
 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, dan kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 1. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt GJA het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 2. GJA kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht GJA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is GJA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GJA anders aangeeft.
 5. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en beëindiging overeenkomst

 1. GJA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  • GJA na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
  • Één van de partijen komt te overlijden;
  • GJA haar onderneming staakt.
 2. Indien GJA tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van GJA op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen GJA en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en GJA de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft aanvaard. Een schriftelijke bevestiging via e-mail valt ook daaronder.
 2. Ook is sprake va neen overeenkomst indien opdrachtgever een bestelling via de website van GJA plaatst.
 3. Ook is sprake van een overeenkomst indien GJA op verzoek van de opdrachtgever start met de uitvoering van haar werkzaamheden.
 4. Indien GJA een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. GJA heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen heeft.
 5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. GJA is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.
 7. De overeenkomst tussen GJA en de opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Is voor de uitvoering of levering van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, GJA schriftelijk in gebreke te stellen. GJA dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GJA een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. GJA heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.
 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GJA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GJA de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Eventuele extra revisies worden door GJA apart in rekening gebracht.
 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan GJA kunnen worden toegerekend, dan zal GJA geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 7: Uitvoering en levering opdrachten

 1. Alle diensten worden door GJA uitgevoerd naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van GJA.
 3. De opdracht en bijbehorende werkzaamheden worden naar eigen inzicht uitgevoerd.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft GJA het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 5. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is of overeengekomen is, stelt opdrachtgever op zijn locatie aan Lubert.nl kosteloos een werkruimte en gewenste faciliteiten ter beschikking.
 6. GJA heeft te allen tijde het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan GJA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase goedgekeurd heeft.
 8. GJA zal bij voorkeur opgestelde/aangepaste juridische stukken, documenten enz. ter goedkeuring toesturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen zijn feedback, herzieningen etc. aan GJA kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig een vorm van tegenbericht aan GJA heeft gegeven, dan is sprake van levering en zal GJA overgaan tot facturering.
 9. Wanneer een levering onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van opdrachtgever, dan kan opdrachtgever de levering niet op die gronden weigeren.

Artikel 8: Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dienst alle gegevens, informatie en bescheiden, welke GJA overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van GJA te stellen.
 2. Indien de bedoelde gegevens/informatie niet tijdig aan GJA zijn verstrekt, dan heeft GJA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. GJA is te nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat GJA is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werkwijzen, adviezen, (model) contracten, rapporten van GJA, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GJA zich de rechten en bevoegdheden die aan haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 10: Tarief/honorarium

 1. Het tarief van GJA is gebaseerd op het uurtarief van GJA, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste gehanteerd.
 2. Bijkomende kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, uitreksels van de Kamer van Koophandel, Gemeentelijke Basisadministratie, aangetekende verzending, gerechtskosten en/of griffiekosten worden apart gefactureerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken, en het verlenen van die diensten lijdt tot extra werkzaamheden, die redelijkerwijs niet geacht te kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, dan worden die apart gefactureerd. GJA zal opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.
 4. GJA heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door GJA naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Het honorarium van GJA, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en GJA hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Over alle door opdrachtgever aan GJA verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 11: Betaling & incassokosten

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GJA aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. GJA verstuurt haar facturen per e-mail.
 3. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan GJA betaling in termijnen verlangen.
 4. GJA is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de opdrachtgever de aanbetaling binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan heeft.
 5. Facturen worden binnen 14 dagen nadat de opdracht is geleverd c.q. is uitgevoerd of de betreffende stukken aan de opdrachtgever verstrekt zijn. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig reageert op aangeleverde stukken of de uitvoering van de opdracht is GJA gerechtigd haar werkzaamheden te factureren.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 of lid 4 bepaalde termijn heeft betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft GJA het recht, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente ad 1% per maand in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 9. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 75, -.
 10. Indien GJA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever. Evenals eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten.
 11. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 12. GJA heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, goederen etc. tot aan het moment waarop de opdrachtgever al hetgeen hij aan GJA verschuldigd is heeft voldaan.
 13. Gedane betalingen door de opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij GJA open staan.
 14. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor de werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 14 dagen na dagtekening van de stukken of factuur dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GJA kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft GJA de mogelijkheid om het factuurbedrag te wijzigen of het opnieuw of verbeteren van de afgekeurde stukken c.q. werkzaamheden.

Artikel 13: Geheimhouding & exclusiviteit

 1. GJA is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale en internationale regelgeving met vergelijkbare strekking. GJA een geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van GJA.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is GJA niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval dat GJA voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele – of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. GJA en de opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 14: Overmacht

 1. GJA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop GJA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GJA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GJA of van derden daaronder begrepen.
 3. GJA heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GJA haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. GJA heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als GJA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien boevenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft GJA het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomt.
 5. De opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van GJA het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
 6. GJA is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij haar leveranciers, de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. GJA is niet aansprakelijk voor schade van weke aard ook, die ontstaan is doordat GJA is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.
 3. GJA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden uitsluitend verstaan:
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • Eventuele redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van GJA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GJA toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. GJA is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaand:
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste kansen;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
 6. De aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot maximale het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1000, -Bij overeenkomsten voor langere tijd en/of abonnementen is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de afgelopen 3 maanden met een maximum van € 1000, –
 7. GJA is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegde van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens de opdrachtgever, GJA of derden.
 8. Is de schade en/of fout ontstaan doordat de opdrachtgever aan GJA onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is GJA voor de ontstane schade te nimmer aansprakelijk.
 9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij GJA te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. GJA is te nimmer aansprakelijk in geval van overmacht zoals het bepaalde in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
 11. De beperkingen van dit artikel gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GJA.

Artikel 16: Juridisch abonnement

 1. Dit artikel is van toepassing op het juridisch abonnement van GJA.
 2. Na de (online) aanvraag van een juridisch abonnement ontvangt opdrachtgever van GJA een schriftelijke bevestigingsbrief per e-mail, hierin staat de aanvang van het juridisch abonnement.
 3. Het juridisch abonnement komt tot stand na schriftelijke acceptatie door GJA en treedt in werking na ontvangst van de aanmelding.
 4. Vanaf de vorig lid genoemde datum heeft opdrachtgever het recht op:
 1. Bij een verzoek om juridisch advies tracht GJA deze binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Deze termijn is indicatief. Een overtreding van deze termijn geeft opdrachtgever niet het recht op een schadevergoeding of beëindiging van het abonnement.
 2. Het juridisch advies is een oriënterend dat betrekking heeft op vragen over uitsluitend het Nederlandse recht. Vragen dienen betrekking te hebben op het verbintenissenrecht, sociaal zekerheidsrecht, contractenrecht, huurrecht ondernemingsrecht en/of arbeidsrecht.
 3. GJA zal bij de beantwoording van vragen de uiterste zorgvuldigheid betrachten. GJA wijst echter op het feit, dat aan de beantwoording van de (rechts)vragen geen onderzoek van dossiers, rechtspraak, literatuur, opstellen correspondentie, algemene voorwaarden, aanvragen uitkeringen, toeslagen, beroep en bezwaarschriften ten grondslag ligt. Indien de beantwoording van de (rechts)vragen dit wel met zich meebrengt, dan geeft dit abonnement opdrachtgever recht op een gereduceerd uurtarief exclusief BTW en bijkomend kosten
 4. Werkzaamheden buiten het abonnement worden na overleg en in opdracht van de opdrachtgever volgens het geldende uurtarief alsmede de voor de uitvoering noodzakelijke bijkomende kosten in rekening gebracht. GJA stelt opdrachtgever voordat een zaak in behandeling wordt genomen van dat uurtarief op de hoogte.
 5. GJA stuurt (in afwijking van deze algemene voorwaarden) alvorens tot nadere dossierwerkzaamheden over te gaan, een voorschotnota die per omgaande dient te worden voldaan. Pas na betaling zal overgegaan worden tot de desbetreffende dossierwerkzaamheden.
 6. GJA behoudt zich het recht voor om het abonnement met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde vergoedingen, indien de opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het abonnement en/of niet tijdig het abonnementsgeld voldoet.
 7. GJA is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van het abonnement zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever (inhoudelijk) te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook voor lopende abonnementen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. GJA zal opdrachtgever per e-mail informeren over deze wijzigingen.
 8. Veranderingen van adres, telefoonnummer of andere relevante wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan GJA. GJA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste gegevens van de opdrachtgever.
 9. Het abonnement kan met een gratis periode van 30 dagen starten. Doel van deze gratis periode is om nieuwe opdrachtgevers de kans te geven kennis te maken met het abonnement. Aan het einde van de gratis periode wordt het abonnement automatisch omgezet naar een betaald abonnement, tenzij opdrachtgever het abonnement binnen deze 30 dagen per e-mail of per post opzegt.
 10. Opdrachtgever gaat het abonnement aan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van 1 maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 maand. Het abonnement is iedere maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk via de e-mail of per post te geschieden. Als opzegdatum geldt de dag dat GJA de opzegging ontvangen heeft. Nadat opdrachtgever het abonnement heeft opgezegd, behoud hij toegang tot de voordelen van het abonnement tot het einde van het abonnement. Er volgt geen terugbetaling of crediteringen van reeds betaalde abonnementsgelden.
 11. Facturering van het abonnement geschiedt vooraf per maand, kwartaal of jaar. Bij jaarbetaling ontvangt de opdrachtgever 2% korting op het totale factuurbedrag excl.btw.
 12. In afwijking van de algemene voorwaarden behoudt GJA zich het recht om de vergoeding te wijzigen. Indien dit echter verhogingen van meer dan 10% betreft, kan de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot tariefsverhoging het juridische abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
 13. Iedere aansprakelijkheid van GJA is beperkt tot het abonnementsbedrag van de afgelopen 3 maanden. De aansprakelijkheid van GJA is omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten, facturen, aanbiedingen en offertes tussen de opdrachtgever en GJA is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die niet onderling beslechten kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar GJA gevestigd is.

Nog geen op maat gemaakte algemene voorwaarden voor uw bedrijf? Neem contact met ons op of bestel direct uw op maat gemaakte algemene voorwaarden.